Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Kompletan dokument u PDF formatu:

Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Zabranjeni predmeti iz tačke 7 posebnih uslova rada

CITY EXPRESS -om je zabranjeno slanje, prijem , prenos i uručenje pošiljki koje sadrže opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi, opojne droge, žive životinje i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima ili ako CITY EXPRESS odluči da ne može prenositi robu na siguran ili legalan način, a naročito:

  • životinje bilo koje vrste,
  • kvarljivu i lako kvarljivu robu,
  • zapaljivu i samozapaljivu robu,
  • zlato ili srebro u polugama i šipkama,
  • poluge bilo kojeg plemenitog metala,
  • drago kamenje i plemenite metale,
  • papire od vrednosti (čekovi, menice, novčanice itd.),
  • oružje, delove oružja, municiju i eksploziv,
  • ljudske posmrtne ostatke (pepeo, kosti i sl.),
  • nelegalne supstance (narkotike/droge ).

U cilju sprečavanja prenosa gore navedenih roba CITY EXPRESS ima pravo da pregleda pošiljku koju prihvata prilikom prijema. Ako se u toku prevoza utvrdi da pošiljka sadrži zabranjene predmete, CITY EXPRESS će iste uz komisijski zapisnik predati nadležnom telu koje potvrđuje prijem pošiljke na drugom primerku zapisnika.