Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga

Kompletan dokument u PDF formatu:

Opšti uslovi City Express-a za obavljanje poštanskih usluga

IZMENA OPŠTIH USLOVA

City Express je izvršio usaglašavanje uslova poslovanja u obliku teksta dokumenta Opštih uslova, u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i propisima donetim na osnovu zakona.

CITY EXPRESS je na svojoj internet stranici www.cityexpress.rs objavio Opšte uslove uz prethodnu saglasnost Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

Sve naknadne dopune i izmene Opštih uslova biće objavljene na internet stranici www.cityexpress.rs u obliku prečišćenog teksta. Nove Opšte uslove možete videti ovde.

Opšti uslovi objavljuju se na internet stranici Agencije.

Ovi Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga (u nastavku: Opšti uslovi) važe za sve pravne poslove (na osnovu ugovora po pristupu ili na osnovu zaključenog ugovora) koje zaključuje City Express doo sa korisnicima usluga i sastavni su deo svih pravnih poslova, zaključenih između City Express doo i korisnika.

Ovi Opšti uslovi imaju prednost u odnosu na sve prethodne Posebne uslove City Express-a, odnosno isključuju ih. Opšti uslovi City Express -a obavezuju sve korisnike.

Korisnici mogu u bilo kom trenutku da se upoznaju sa Opštim uslovima na internet stranici City Express-a: www.cityexpress.rs.